Predškoláčik - Príprava na nástup do 1. ročníka základnej školy

img

Celý kurz je veľmi hravý a pracuje sa len v malých skupinkách, čo motivuje deti k výkonu. Deti sa naučia rozlišovať hlásky v slovách, deliť slová na slabiky, poznajú čím sa líšia mäkké a tvrdé spoluhlásky a tiež odlišujú samohlásky a spoluhlásky.
Nadobudnú nové znalosti o jazyku a rozvinú svoj jazykový cit. Stanú sa z nich malí školáci, ktorí spoznávajú pravidlá rozhovoru a komunikácie v triede počas učenia. Naučia sa tvorivo a samostatne myslieť a tiež pracovať v dvojiciach aj v skupinke. Zdokonalia si motorické a grafomotorické zručnosti.

Kurz je určený pre vaše dieťa, ak je:

  • budúci prváčik,
  • má „odklad“ povinnej školskej dochádzky,
  • má oneskorený alebo narušený vývin reči,
  • má problémy s výslovnosťou, alebo nevie formulovať vety, komolí slová,
  • nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu,
  • má oneskorený alebo narušený vývin motoriky.

Pri príprave kurzu využívame:

Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B. Eľkonina - pomáha deťom rozvíjať ich fonematické schopnosti a pripravuje ich na úspešné čítanie a písanie.

Metódu Dobrého štartu - podporuje emocionálny rozvoj detí.

Školu pozornosti – pomáha rozvíjať pozornosť dieťaťa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forma: 1x 45 min v poobedňajších hodinách / január – jún 2024 / 145 €

Miesto: Akadémia vzdelávania Čadca o.z., Námestie slobody 59, Čadca

Lektor: skúsená špeciálna pedagogička/ školská logopedička
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prihlášky do 18.12.2023 - stiahnuť prihlášku :  Prihláška Predškoláčik 2024.doc

Kontakt: Akadémia vzdelávania Čadca o.z., tel. 0902 930 228,
email: akademiacadca@gmail.com