Európske jazykové portfólio - samohodnotiaca škála - European language framework

Zručnosť Hovorenie Počúvanie Čítanie Písanie

A1

Viem komunikovať jednoduchým spôsobom pod podmienkou, že osoba s ktorou komunikujem opakuje veci pomalým spôsobom a pomáha mi formulovať to, čo sa snažím vyjadriť. Viem sa opýtať a odpovedať na jednoduché otázky, týkajúce sa bezprostrednej potreby alebo známych tém. Ak ľudia rozprávajú pomaly a jasne viem rozoznať bežné slová a základné frázy týkajúce sa mojej osoby, mojej rodiny a bezprostredného konkrétneho prostredia Rozumiem známym názvom a slovám a jednoduchým vetám, napr. na oznamoch, plagátoch alebo v katalógoch. Viem napísať krátke, jednoduché pohľadnice, napr. sviatočné blahoželania. Viem vyplniť tlačivá s osobnými údajmi, napr. pri registrácii v hoteli, vyplniť na formulári svoje meno, národnosť a adresu.

A2

Viem komunikovať jednoduchým a bežným spôsobom, ktorý si vyžaduje jednoduchú a priamu výmenu informácií, týkajúcu sa známych tém a aktivít. Viem meniť krátke spoločenské témy, aj keď veciam nerozumiem tak, aby som mohol v konverzácii pokračovať. Rozumiem frazeológii a často sa vyskytujúcej slovnej zásobe vzťahujúcej sa na najdôležitejšie osobné záležitosti (napr. najzákladnejšie osobné a rodinné informácie, nakupovanie, miestne prostredie, zamestnanie). Viem zachytiť hlavnú myšlienku vo forme krátkych, jasných, jednoduchých odkazoch a oznámeniach. Viem čítať krátke, jednoduché texty. Viem nájsť špecifické, výpovedné informácie v jednoduchých každodenných materiáloch, ako sú inzeráty, prospekty, jedálne lístky, rozvrhy a rozumiem krátkym jednoduchým listom osobného charakteru. Viem zapísať krátke a jednoduché poznámky a odkazy vzťahujúce sa na oblasť bezprostrednej potreby. Viem napísať jednoduchý osobný list, napríklad poďakovať niekomu za niečo.

B1

Viem pracovať s väčšou časťou informácií, s ktorými prídem do kontaktu, keď cestujem v oblasti, kde sa rozpráva príslušným jazykom. Viem sa bez prípravy zapojiť do konverzácie na známu tému, ak mám o ňu osobný záujem alebo patrí ku každodennému životu (napr. rodina, záľuby, práca, cestovanie a bežné udalosti). Rozumiem v hlavných bodoch jasne formulovanú štandardnú reč, týkajúcu sa známych skutočností pravidelne sa vyskytujúcich v práci, v škole, vo voľnom čase a pod. Rozumiem v hlavných bodoch rozhlasové alebo TV programy, týkajúce sa bežných záležitostí alebo tém osobného alebo profesionálneho záujmu, ak je podanie relatívne pomalé a jasné. Rozumiem textom, ktoré obsahujú často sa opakujúci každodenný alebo pracovný jazyk. Rozumiem opisu udalostí, pocitov a prianí v osobných listoch. Viem písať osobné listy opisujúce skúsenosti a dojmy.

B2

Viem plynulo a spontánne komunikovať, a preto by som mohol komunikovať aj s cudzincami. Ak je kontext známy, ak vysvetľuje alebo podporuje moje názory, dokážem sa aktívne zapájať do dikusie. Rozumiem dlhším prednáškam a viem sledovať dokonca aj komplexnejší sled argumentov za predpokladu, že téma je viac-menej známa. Rozumiem väčšej časti TV správ a bežných programov. Rozumiem väčšine filmov v štandardnej reči. Viem čítať články a správy týkajúce sa súčasných problémov, v ktorých pisatelia hodnotia jednotlivé postoje alebo názory. Rozumiem súčasnej literárnej próze. Viem písať listy podčiarkujúce osobný význam udalostí a skúseností.

C1

Viem sa vyjadrovať plynule a spontánne bez toho, aby som nejako viditeľne hľadal výrazy. Pre spoločenské a profesionálne účely viem jazyk používať flexibilne a efektívne. S presnosťou viem formulovať myšlienky, názory a obratne sa zapojiť do diskusie s inými rečníkmi. Rozumiem dlhšej reči aj vtedy, keď nie je jasne štrukturovaná, a keď sú súvislosti iba zahrnuté a nie explicitne vyznačené. Bez väčších problémov rozumiem televíznym programom a filmom. Rozumiem dlhému komplexnému, faktografickému a literárnemu textu, oceňujem rozdiely v štýle. Rozumiem špecializovaným článkom a dlhším technickým inštrukciám, aj keď nepatria do mojej špecializácie. Viem sa vyjadrovať jasne a presne, vo vzťahu k adresátom flexibilne a efektívne, presvedčivým osobným štýlom.

C2

Bez problémov sa zapojím do akejkoľvek diskusie a dobre poznám idiomatické a hovorové výrazy. Plynulo sa vyjadrujem a nachádzam jemnejšie odtiene významu. Ťažkosti viem obísť tak, že si to iní ľudia ani neuvedomia. Nemám problémy porozumieť akémukoľvek hovorenému jazyku či už živému alebo vysielanému, i keď ním rozpráva cudzinec, ale pod podmienkou, že mám určitý čas na to, aby som sa zoznámil s prízvukom. Viem bez problémov prečítať všetky formy písaného jazyka, vrátane abstraktných, štrukturálne alebo lingvisticky komplexných textov, ako sú napríklad príručky, špecializované články a literárne diela. Tak ako C1