Mzdová účtovníčka na vstupe do IV.Q roku 2020

alebo ... podnikateľské kilo ku kilečku ... resp. čo sa z neho týka aj verejnej služby

Seminár: Mzdová účtovníčka na vstupe do IV.Q roku 2020
Termín: 23. september 2020 (o 9.00 hod. ( prezencia od 8.30 hod. - Dom kultúry Čadca)
Cena kurzu: 42 €
Lektor: Ing. Pavol KUKUČKA
Program:

Suma životného minima platná od 1.7.2020 a jej vplyv na :

 • výkon exekučných zrážok
 • daňový bonus
 • prídavok na dieťa, predčasný starobný dôchodok

Minimálna mzda v roku 2021

 • doplatok do sumy minimálnej mzdy
 • vplyv na výšku príplatkov od 1.1.2021

Mzda / plat pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a vianočných sviatkov

 • 14. mzda / odmena v roku 2020
 • 13. a 14. mzda / odmena v roku 2021

Školský/akademický rok 2020/2021

 • dozvuky predchádzajúceho školského/akademického roka opakované ročníky, prerušenia, preložené skúšky, štátnice
 • daňový bonus - preplatok, nedoplatok z prázdninového obdobia

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre VS a ŠS na rok 2021

Zdravotné a Sociálne poistenie

 • komplexný prehľad odvodov pri práci na dohody
 • odvody pri vyplatení príjmu po skončení pracovného pomeru
 • novela zákona o sociálnom poisteni č. 138/2018 Z.z. – časť účinná od 1.1.2020
 • dôchodkový vek od
  • 1.01.2020
  • 1.11.2020
 • predčasný starobný dôchodok od 1.11.2020
 • 13. dôchodok – výpočet pre rôzne skupiny dôchodcov

Zákonník práce § 152a ... Rekreácia zamestnancov

 • problémové oblasti ktoré musíte doriešiť do konca roka 2020
 • zmena vo financovaní rekreácie zamestnancov
 • rekreácia zamestnancov v roku 2021

Dovolenka po skončení hlavného dovolenkového obdobia
nenechávajte si na poslednú chvíľu rozhodovanie o nevyčerpanej dovolenke za rok 2019

 • čo sa posudzuje resp. neposudzuje ako výkon práce podľa §143a
 • vplyv na nárok na dovolenku
 • vplyv na krátenie dovolenky

Pripravované zmeny v zákonoch :

 • č. 461 / 2003 Z.z. o sociálnom poistení
 • č. 580 / 2004 Z.z. o zdravotnom poistení
 • č. 595 / 2003 Z.z. o dani z príjmov z pohľadu závislej činnosti
 • č. 311 / 2001 Z.z. Zákonník práce
 • č. 663 / 2007 Z.z. o minimálnej mzde
Registrácia: Registrovať

Mzdová účtovníčka na prelome II.Q a III.Q roku 2020 alebo skoro po korone, nielen o korone

Seminár: Mzdová účtovníčka na prelome II.Q a III.Q roku 2020
Termín: September 2020 (o 9.00 hod. ( prezencia od 8.30 hod. - Dom kultúry Čadca)
Cena kurzu: 40 €
Lektor: Ing. Pavol KUKUČKA
Program:

Priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve za rok 2019

Suma životného minima platná od 1.7.2020

Zmeny v zákonoch a parametroch platné pre rok 2020

 • Zákon o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z. z.
 • Zákon o dani z príjmov č.595/2003 Z. z. z pohľadu závislej činnosti
 • daňový bonus na vyživované deti
 • 13. a 14. mzda / odmena v roku 2020,2021
 • Zákon č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
 • Zákonník práce č.311/2001 Z.z.
 • Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov
 • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, na manžela/manželku
 • o Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku
 • o Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
 • o Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v praxi :

 • dôchodcovia a odmena na dohodu do a nad 200 eur
 • študenti a odmena na dohodu do a nad 200 eur, skončenie štúdia
 • mzdové zvýhodnenie - za nočnú prácu, prácu v sobotu, nedeľu, vo sviatok

Zákonník práce

 • § 152a ... Rekreácia zamestnancov
 • § 152b ... Príspevok na športovú činnosť dieťaťa
 • § 103 ... Základná výmera dovolenky

K O R O N A

Prehľad legislatívnych zmien počas pandémie korona vírusu
Novela Zákonníka práce
Osobitné ustanovenia v čase minoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu

§ 250b

 • vykonávanie práce zo svojej domácnosti
 • rozvrhnutie pracovného času
 • dovolenka
 • ochrana zamestnanca
 • prekážky na strane zamestnávateľa 60%, 80%, 100%

Výpočet miezd a platov v mesiacoch prvého polroka 2020 - chyby vo výplatách počas obdobia korona a ako ich opraviť v najbližších výplatách

 • Nariadené karanténne opatrenie
 • Dovolenka, PN, OČR

Najčastejšie otázky týkajúce sa Zákonníka práce

 • náhradné voľno
 • dovolenka – za rok 2020, dovolenka za predchádzajúce obdobie
 • skončenie pracovného pomeru
 • výpovedná doba
 • dohoda
 • odstupné a odchodné

Novela zákona o sociálnom poistení

 • Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie ...
  v súvislosti s ochorením COVID-19
  o §293er až ex

Novela zákona o zamestnanosti

 • Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie ...
  v súvislosti s ochorením COVID-19
  o §72al až an

Novela zákona o cestovných náhradách

 • moratórium na úpravu stravného do 31.12.2021
Registrácia: Registrovať

Odborné semináre v roku 2020

Jednodňové semináre k aktuálnej legislatíve SR v oblasti účtovníctva, daňovníctva a ekonomiky

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV ZA ROK 2019 
Fyzické a právnické osoby

Seminár: Dôležité zmeny z novelizácie zákona o dani z pridanej hodnoty k 1.1.2020
Termín: 13. februára 2020 (o 9.00 hod. - prezencia od 8.30 hod.) - Dom kultúry Čadca
Cena kurzu: 40 €
Lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca, člen SKDP
Program: S príchodom Nového roka prichádza povinnosť vyrovnať si daňovú povinnosť v oblasti dane z príjmov voči štátu. Povinnosť sa vzťahuje na fyzické aj právnické osoby, pravidlá sú uvedené v zákone č.595/2003 Z.z. p dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Najmä v dôsledku toho, že zákon sa neustále mení (len v roku 2019 bolo schválených 12 novelizácií zákona), pripraviť daňové priznanie nie je jednoduchá úloha. Pripravený seminár vám pomôže zorientovať sa v tejto problematike.
 1. Kto má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov FO a PO?
  určenie okruhu daňovníkov povinných podať daňové priznanie
 2. Základ dane fyzickej osoby
  určenie základu dane, nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus
 3. Základ dane právnickej osoby - daňové výdavky, nedaňové výdavky, odpisy- možnosť odpisovania elektromobilov v odpisovej skupine „0“, DPH ako daňový náklad, pripočitateľné a odpočitateľné položky
 4. Minimálna výška dane FO a daňová licencia PO – postup po zrušení licencie od r.2018
 5. Obchodné vzťahy medzi závislými osobami – transferové oceňovanie
 6. Preddavky na daň na rok 2020 – významné zmeny v pravidlách
 7. Novelizácia zákona o dani z príjmov k 1.1.2020
 8. Novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty k 1.1.2020
 9. 9. Diskusia – odpovede na otázky účastníkov seminára
Účastníci seminára dostanú písomný materiál k danej problematike
Registrácia: Registrovať

Ročné zúčtovanie dane za rok 2019 - Legislatívne zmeny 2020

Seminár: Ročné zúčtovanie dane za rok 2019
Termín: 14. februára 2020 (o 9.00 hod. ( prezencia od 8.30 hod. - Dom kultúry Čadca)
Cena kurzu: 40 €
Lektor: Ing. Pavol KUKUČKA
Program:

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2019

 • Povinnosti a termíny
 • Daňové tlačivá
  • Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti
  • Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti
  • Žiadosť o vykonanie RZD za rok 2019
  • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
  • Hlásenie o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov
 • Nezdaniteľné časti základu dane na :
  • daňovníka, manžela/manželku
  • kúpeľnú starostlivosť, príspevky do III. piliera
 • „ Milionárska daň “, nerovná daň
 • Daňový bonus
  • na vyživované dieťa – ročný daňový bonus
  • na zaplatené úroky
 • Špecifiká týkajúce sa
  • poberateľov dôchodkov
  • preplatkov a nedoplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2018
 • Podiel zaplatenej dane do výšky 2% alebo 3%

 Zmeny v zákonoch a parametroch na rok 2020

 • Mzdové veličiny platné pre rok 2020
 • Zákon o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z. z.
  • odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2020
 • Zákon o dani z príjmov č.595/2003 Z. z. z pohľadu závislej činnosti
  • NOVÉ tlačivá : Vyhlásenie ... , Potvrdenia o príjme ...
  • nezdaniteľná časť základu dane
  • príjmy oslobodené od dane
   • ubytovanie, vzdelávanie, lekárske preventívne prehliadky zamestnancov
 • príspevok na rekreáciu na prelome rokov a v roku 2020
 • príspevok na športovú činnosť dieťaťa
 • doručovanie vybraných potvrdení elektronickými prostriedkami od :
  • zamestnanca zamestnávateľovi
  • od zamestnávateľa zamestnancovi
 • zaokrúhľovanie v rámci celého zákona
 • preukazovanie nároku na daňový bonus na vyživované dieťa pri podaní daňového priznania a u zamestnávateľa
  • verejná služba, štátna služba
  • ostatní zamestnávatelia
 • Zákon č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení k 1.1.2020
 • zmena výšky maximálnych vymeriavacích základov
 • vek odchodu do dôchodku - tabuľky, dôchodkový strop
 • Zákonník práce
  • minimálna mzda, minimálne mzdové nároky
  • mzdové zvýhodnenia od 1.1.2020
  • 13.  a 14. mzda / odmena v roku 2020, 2021
  • nárok na dovolenku v roku 2020
 • Kolektívna zmluva VS a ŠS na rok 2019 a rok 2020
 • Zákon č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku a iné
  Registrácia: Registrovať