Odborné semináre v roku 2020

Jednodňové semináre k aktuálnej legislatíve SR v oblasti účtovníctva, daňovníctva a ekonomiky

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV ZA ROK 2019 
Fyzické a právnické osoby

Seminár: Dôležité zmeny z novelizácie zákona o dani z pridanej hodnoty k 1.1.2020
Termín: 13. februára 2020 (o 9.00 hod. - prezencia od 8.30 hod.) - Dom kultúry Čadca
Cena kurzu: 40 €
Lektor: JUDr. Oľga Groszová, daňový poradca, člen SKDP
Program: S príchodom Nového roka prichádza povinnosť vyrovnať si daňovú povinnosť v oblasti dane z príjmov voči štátu. Povinnosť sa vzťahuje na fyzické aj právnické osoby, pravidlá sú uvedené v zákone č.595/2003 Z.z. p dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Najmä v dôsledku toho, že zákon sa neustále mení (len v roku 2019 bolo schválených 12 novelizácií zákona), pripraviť daňové priznanie nie je jednoduchá úloha. Pripravený seminár vám pomôže zorientovať sa v tejto problematike.
 1. Kto má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov FO a PO?
  určenie okruhu daňovníkov povinných podať daňové priznanie
 2. Základ dane fyzickej osoby
  určenie základu dane, nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus
 3. Základ dane právnickej osoby - daňové výdavky, nedaňové výdavky, odpisy- možnosť odpisovania elektromobilov v odpisovej skupine „0“, DPH ako daňový náklad, pripočitateľné a odpočitateľné položky
 4. Minimálna výška dane FO a daňová licencia PO – postup po zrušení licencie od r.2018
 5. Obchodné vzťahy medzi závislými osobami – transferové oceňovanie
 6. Preddavky na daň na rok 2020 – významné zmeny v pravidlách
 7. Novelizácia zákona o dani z príjmov k 1.1.2020
 8. Novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty k 1.1.2020
 9. 9. Diskusia – odpovede na otázky účastníkov seminára
Účastníci seminára dostanú písomný materiál k danej problematike
Registrácia: Registrovať

Ročné zúčtovanie dane za rok 2019 - Legislatívne zmeny 2020

Seminár: Ročné zúčtovanie dane za rok 2019
Termín: 14. februára 2020 (o 9.00 hod. ( prezencia od 8.30 hod. - Dom kultúry Čadca)
Cena kurzu: 40 €
Lektor: Ing. Pavol KUKUČKA
Program:

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2019

 • Povinnosti a termíny
 • Daňové tlačivá
  • Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti
  • Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti
  • Žiadosť o vykonanie RZD za rok 2019
  • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
  • Hlásenie o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov
 • Nezdaniteľné časti základu dane na :
  • daňovníka, manžela/manželku
  • kúpeľnú starostlivosť, príspevky do III. piliera
 • „ Milionárska daň “, nerovná daň
 • Daňový bonus
  • na vyživované dieťa – ročný daňový bonus
  • na zaplatené úroky
 • Špecifiká týkajúce sa
  • poberateľov dôchodkov
  • preplatkov a nedoplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2018
 • Podiel zaplatenej dane do výšky 2% alebo 3%

 Zmeny v zákonoch a parametroch na rok 2020

 • Mzdové veličiny platné pre rok 2020
 • Zákon o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z. z.
  • odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2020
 • Zákon o dani z príjmov č.595/2003 Z. z. z pohľadu závislej činnosti
  • NOVÉ tlačivá : Vyhlásenie ... , Potvrdenia o príjme ...
  • nezdaniteľná časť základu dane
  • príjmy oslobodené od dane
   • ubytovanie, vzdelávanie, lekárske preventívne prehliadky zamestnancov
 • príspevok na rekreáciu na prelome rokov a v roku 2020
 • príspevok na športovú činnosť dieťaťa
 • doručovanie vybraných potvrdení elektronickými prostriedkami od :
  • zamestnanca zamestnávateľovi
  • od zamestnávateľa zamestnancovi
 • zaokrúhľovanie v rámci celého zákona
 • preukazovanie nároku na daňový bonus na vyživované dieťa pri podaní daňového priznania a u zamestnávateľa
  • verejná služba, štátna služba
  • ostatní zamestnávatelia
 • Zákon č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení k 1.1.2020
 • zmena výšky maximálnych vymeriavacích základov
 • vek odchodu do dôchodku - tabuľky, dôchodkový strop
 • Zákonník práce
  • minimálna mzda, minimálne mzdové nároky
  • mzdové zvýhodnenia od 1.1.2020
  • 13.  a 14. mzda / odmena v roku 2020, 2021
  • nárok na dovolenku v roku 2020
 • Kolektívna zmluva VS a ŠS na rok 2019 a rok 2020
 • Zákon č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku a iné
  Registrácia: Registrovať