Odborné semináre v roku 2019

Jednodňové semináre k aktuálnej legislatíve SR v oblasti účtovníctva, daňovníctva a ekonomiky

Mzdová účtovníčka v VI.Q roku 2019
Zmeny v roku 2019

Seminár: Mzdová účtovníčka v VI.Q roku 2019 a Zmeny v roku 2019
Termín: 06. novembra 2019
Cena kurzu: 40 €
Lektor: Ing. Pavol KUKUČKA
Program:
 • Suma životného minima platná od 1.7.2019 a jej vplyv na :
  • výkon exekučných zrážok
  • daňový bonus
  • prídavok na dieťa, predčasný starobný dôchodok
 • Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2020
  • Zákonník práce
  • doplatok do sumy minimálnej mzdy
  • zvýšenie hodnoty príplatkov od 1.1.2020
 • Mzda / plat pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a vianočných sviatkov
  • 14. mzda / odmena v roku 2019
  • 13. a 14. mzda / odmena v roku 2020, 2021
 • Školský/akademický rok 2019/2020
  • dozvuky predchádzajúceho školského/akademického roka
  • opakované ročníky, prerušenia, preložené skúšky, štátnice
  • daňový bonus - preplatok, nedoplatok z prázdninového obdobia
  • dohody o brigádnickej práci študentov - dokedy a s kým
 • Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre VS a ŠS na rok 2020
 • Zdravotné a Sociálne poistenie
  • komplexný prehľad odvodov pri práci na
   • dohodu o vykonaní práce,
   • dohodu o pracovnej činnosti
   • dohodu o brigádnickej práci študentov
  • odvody pri vyplatení príjmu po skončení pracovného pomeru
  • vysporiadanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2018 z pohľadu zamestnanca a zamestnávateľa
  • novela zákona o sociálnom poisteni č. 138/2018 Z.z. – časť účinná od 1.1.2020
  • zvyšovanie dôchodkového veku od 1.1.2020
  • Vianočný príspevok – nový výpočet, nové výšky
 • Zákonník práce § 152a ... Rekreácia zamestnancov
  • problémové oblasti ktoré musíte doriešiť do konca roka 2019
  • rekreácia zamestnancov v roku 2020
 • Dovolenka po skončení hlavného dovolenkového obdobia
  • nenechávajte si na poslednú chvíľu rozhodovanie o nevyčerpanej dovolenke za rok 2018
  • krátenie dovolenky
 • Zopár poznámok k Zákonu č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov ... GDPR
  • zoznam spracovateľských operácií, ktoré podliehajú požiadavke na posúdenie vplyvu
  • metodika spracúvania osobných údajov v prostredí škôl ... dokument Úradu na ochranu osobných údajov
  • fotografie osôb a udalostí
  • škola
  • zamestnanie
 • Pripravované zmeny v zákonoch :
  • č. 461 / 2003 Z.z. o sociálnom poistení
  • č. 580 / 2004 Z.z. o zdravotnom poistení
  • č. 595 / 2003 Z.z. o dani z príjmov z pohľadu závislej činnosti
  • č. 311 / 2001 Z.z. Zákonník práce a iné
 • Parametre platné pre rok 2020
  • v sociálnom poistení, v zdravotnom poistení
  • v dani z príjmov zo závislej činnosti
Registrácia: Registrovať

Daň z príjmu - PRÍPRAVA DAŇOVÉHO PRIZNANIA ZA ROK 2019

Seminár: DAŇ Z PRÍJMOV – PRÍPRAVA DAŇOVÉHO PRIZNANIA ZA ROK 2019
Termín: 15. november  2019
Cena kurzu: 40 €
Lektor: JUDr. Oľga Groszová
Program:

Koniec kalendárneho roka  a tým aj koniec  zdaňovacieho obdobia je už veľmi blízko, je najvyšší čas začať sa na  povinnosť  podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019  pripravovať. Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 musia podávať všetky podnikateľské právnické osoby a z fyzických osôb tie, ktoré majú za rok 2019 zdaniteľný príjem vyšší ako 1968,68 eur. Zákon o dani z príjmov č.595/2003 Zz., ktorý obsahuje pravidlá , ktoré musíme pri vypracovaní daňového priznania  rešpektovať, sa mení niekoľkokrát  ročne. To je skutočnosť, ktorá prípravu daňového priznania k dani z príjmov robí veľmi zložitou a náročnou.

Program pripraveného seminára:

 1. Novelizácie zákona o dani z príjmov k 1.1.2019 a v priebehu roka 2019, týkajúce a
  - určenia základu dane fyzickej osoby - zmeny v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti a ostatných príjmov
  - zmeny  v príjmoch oslobodených od dane
 2. Nezdaniteľné čiastky základu dane fyzickej osoby platné pre rok 2019 a podmienky ich uplatnenia
  - nezdaniteľná čiastka na daňovníka, manželského partnera
  - príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie
  - úhrady spojené s kúpeľnou starostlivosťou
 3. Daňové a nedaňové výdavky
  - výdavky s podmienkou zaplatenia
  - účtovné a daňové odpisy
  - výdavky na majetok, ktorý môže mať charakter osobnej spotreby
  - daň z pridanej hodnoty ako daňový výdavok
 4. Obchodné vzťahy medzi závislými osobami, transferové oceňovanie
  - kto je závislou osobou, úprava základu dane závislých osôb
 5. Zmeny v uplatňovaní daňového bonusu na nezaopatrené dieťa v roku 2019
 6. novelizácia zákona o dani z príjmov k 1.1.2020 - „mikrodaňovník“, zmeny v odpočte straty, zmeny v odpisovaní, zmeny v superodpočte na výskum a vývoj, zmeny v uplatňovaní daňových opravných položiek k pohľadávkam, zmeny v platení preddavkov na daň
 7. Diskusia - odpovede na otázky účastníkov seminára
Registrácia: Registrovať

Daň z pridanej hodnoty v roku 2019 a 2020

Seminár: Daň z pridanej hodnoty v roku 2019 a 2020
Termín: 09. decembra 2019
Cena kurzu: 40 €
Lektor: JUDr. Oľga Groszová
Program:

Aj v roku 2019 Národná rada Slovenskej republiky má na programe jesenného zasadnutia  zmeny zákona o dani z pridanej hodnoty č.222/2004 Z.z., ktoré nadobudnú účinnosť dňom 1.1.2020. V rámci pripraveného seminára si vysvetlíme všetky  dôležité zmeny zákona, ich dopad na prax a zároveň si objasníme aj súvisiace postupy.
Novelizácia k 1.1.2019, ktorá bola schvaľovaná pred rokom, priniesla významné zmeny pri prenájme  a predaji nehnuteľností  (§ 38), najmä v tom smere, že obmedzila možnosť voľby zdanenia predaja nehnuteľností a rozšírila  povinnosť oslobodenia od dane. S tým súvisí následná povinnosť vrátenia časti odpočtu dane realizovaného pri nadobudnutí danej nehnuteľnosti (§ 54 ). Ustanovenie § 38 a 54 patrí v zákone o DPH k tým náročnejším, preto sa na seminári budeme venovať tejto problematike podrobne.

Rok 2020

 1. Novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty - zmeny účinné od 1.1.2020 vplyv zmien v texte zákona na prax platiteľov dane
 2. Nové tlačivo daňového priznania k dani z pridanej hodnoty - upozornenie na zmeny v jednotlivých riadkoch - nové tlačivo sa použije po prvýkrát za január 2020
 3. Nové tlačivo súhrnného výkazu, ktoré sa použije po prvýkrát za mesiace alebo štvrťroky r. 2020

Rok 2019

 1. § 38 predaj nehnuteľností - posúdenie daňového režimu DPH pri predaji nehnuteľností
  povinne oslobodené plnenie
  povinne zdaňované plnenie
  možnosť voľby
  prenos daňovej povinnosti na kupujúceho v rátene pomernej časti odpočtu dane (§54)
 2. § 38 nájom nehnuteľností - posúdenie daňového režimu pri nájme nehnuteľností
  povinne zdaňované plnenie
  povinne oslobodené plnenie
  možnosť voľby
 3. § 69 ods.2 a 3 osoby povinné platiť daň správcovi dane pri nákupe tovaru a služieb od zahraničných osôb, určenie miesta dodania - § 13,14,15,16
 4. Diskusia – odpovede na otázky účastníkov seminára

Účastníci seminára dostanú písomný materiál k danej problematike.

Registrácia: Registrovať