Erasmus plus - KA104

Mobilita pracovníkov v oblasti vzdelávania dospelých - 2020

Angličtina naprieč generáciami – English across the generations
Žiadateľ: Akadémia vzdelávania Čadca o.z. 2020 - 2022

Akadémia vzdelávania Čadca o.z. je neziskové občianske združenie, ktoré sa zameriava na rôzne formy celoživotného vzdelávania. V roku 2019 sa v našej organizácii vzdelávalo viac ako 300 účastníkov v rôznych druhoch vzdelávacích podujatí a kurzoch. Poskytujeme jazykové kurzy pre rôzne cieľové skupiny od detí po seniorov. V oblasti jazykových kurzov je našim cieľom kontinuálne zlepšovanie našich služieb v prospech kvality a modernizácie vyučovania. Každoročne sa snažíme rozširovať portfólio našich služieb a oslovovať nové cieľové skupiny. Od roku 2019 realizujeme aj odborné jazykové kurzy pre uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom projektu KOMPAS + (napr. angličtina pre administratívnu prax, angličtina pre cestovný ruch a hotelierstvo). Od roku 2013 pripravujeme a realizujeme aj vzdelávanie pre seniorov - minulý rok sme realizovali už 3. ročník SENIOR AKADÉMIE - cyklus vzdelávacích podujatí pre seniorov v našom regióne. Hlavnou časťou tejto aktivity bola angličtina pre seniorov. Pre túto cieľovú skupinu sme vytvárali aj nové učebné osnovy a materiály nakoľko táto skupina je špecifická a potrebuje kreatívny prístup s ohľadom na ich vek a možnosti. Veľký problémom u tejto cieľovej skupiny je okrem iných aspektov aj problém s výslovnosťou a výberom vhodných tém. V posledných dvoch rokoch zaznamenávame výrazný trend v jazykovom vzdelávaní smerom k jeho individualizácii - dospelí účastníci majú záujem o výučbu v mini skupinkách resp. o kurzy ONE TO ONE prípadne DUO English -angličtina vo dvojici. Všetky tieto kurzy si vyžadujú od lektora veľkú pripravenosť a individuálny prístup a nie je možné postupovať tradičným spôsobom - iba používaním učebnice. Je dôležité pripraviť kurzy tak, aby boli motivujúce a zaujímavé - preto je veľký dôraz na využitie moderných technológii, kreativitu a spĺňanie požiadaviek našich klientov, ktorí často bojujú so špecifickými problémom napr. výslovnosť, plynulosť v cudzom jazyku a pod. AV Čadca o.z. je členom Asociácie inštitúcii vzdelávania dospelých v SR (AIVD SR). Kľúčové osoby, ktoré sa budú podieľať na realizácii projektu je riaditeľka o.z., ktorá bude zodpovedná za koordináciu a realizáciu projektu a tiež pôsobí aj ako lektorka anglického jazyka. V minulosti mala skúsenosti s projektami EU - Grundtvig, Leonardo da Vinci a aj Erasmus +. Lektorky zapojené do projektu sú vybrané z nášho stabilného teamu.

Lektorka, ktorá sa zúčastní vzdelávania zameraného na výslovnosť, plynulosť a aktuálne trendy v jazyku je už viac ako 15 rokov skúsenou lektorkou jazykovej školy. V minulosti sa už zúčastnila viacerých mobilít. Pracuje aktívne s IKT technikou a má skúsenosti so všetkými cieľovými skupinami a pripravuje osnovy pre nové typy kurzov. Druhá lektorka, ktorá v minulosti viedla kurzy angličtiny pre deti a teenagerov počas letných táborov, sa zúčastní kurzu zameraného na kreativitu vo vyučovaní AJ pre rôzne vekové kategórie, aby mohla vyučovať aj v kurzoch pre dospelých a zvládla aj tvorbu inovatívnych štúdijných materiálov.
Cieľom nášho projektu je celkové zlepšenie výučby anglického jazyka v našej jazykovej škole, zvýšenie internacionalizácie našej jazykovej školy a interkultúrnej uvedomelosti našich lektorov a následne našich klientov, čo chceme dosiahnuť prostredníctvom mobilít vo Veľkej Británii a implementáciou získaných poznatkov, zručností, schopnosti a skúsenosti do vyučovacieho procesu. Predovšetkým by sme chceli zlepšiť profesijné kompetencie našich lektorov v oblastiach ako sú metodika a metodológia vyučovania cudzích jazykov s využitím rôznych stratégii na rozvíjanie kreativity s cieľom zvýšiť motiváciu, seba- motiváciu, interkultúrnu uvedomelosť, zdokonaliť ich schopnosti, upraviť existujúce materiály a učebnice tak aby boli atraktívne pre študentov a pripraviť vlastné výučbové materiály s ohľadom na aktuálne potreby našich študentov, zlepšiť ich znalosti a zručnosti v oblastiach výslovnosti a fonetiky a ich implementáciu vo vyučovacom procese, využívať rôzne formy umenia ako sú piesne, kreslenie, rozprávky vo výučbe, zlepšiť ich IKT zručnosti a kompetencie aby ich mohli aktívne používať v praxi a tak motivovať študentov, oboznámiť študentov o spôsobe života, životnom štýle, kultúre, tradíciách a zvykoch vo Veľkej Británii ako aj ostatných účastníckych krajinách. Dôležitým cieľom nášho projektu je pripraviť lektorov na aktuálne potreby našich klientov vzhľadom na individualizáciu jazykového vyučovania, na kreovanie nových inovatívnych učebných osnov ako aj o schopnosť pripraviť jazykové kurzy pre rôzne vekové kategórie účastníkov.

Nové inovatívne osnovy/vzdelávacie metódy/tvorba vzdelávacích programov
Výučba a učenie sa cudzích jazykov
IKT - nové technológie - digitálne zručnosti

Trvanie projektu bolo vzhľadom na pandemickú situáciu predĺžené nakoľko štrukturované kurzy neboli v partnerskej škole vo Veľkej Británii realizované prezenčnou formou.

Realizácia projektu a diseminačné aktivity:

  • 01.06.2022 Predprípravné stretnutie zamestnanci a lektori Akadémie vzdelávania Čadca o.z.

Júl 2022

  • Štrukturovaný kurz - Súčasná angličtina
  • Štrukturovaný kurz - Kreativita vo vyučovaní anglického jazyka

  • 28.08.2022 Stretnutie hodnotenie úspešnosti projektu a príprava diseminančných aktivít
  • 30.09.2022 Webinár – Aká je súčasná angličtina a ako sa zmenila?
  • 20.10.2022 Webinár - Využívanie kreativity vo výučbe anglického jazyka
  • 26.10.2022 Informačný seminár pre študentov - „Angličtina naprieč generáciami“