Projekty, dotácie a záujmové vzdelávanie

Týždeň celoživotného učenia, Erasmus plus, Senior Akademy, Tréning pamäte. Akadémia vzdelávania Čadca o.z. realizuje rôzne aktivity v oblasti občianskeho a záujmového vzdelávania. Pravidelne sa zapájame do celoslovenských aktivít a projektov.

Týždeň celoživotného učenia -   október 2019

Týždeň celoživotného učenia - Akadémia vzdelávania Čadca o.z. sa od roku 2013 aktívne zapája to tohto celoslovenského podujatia. Organizujeme rôzne vzdelávacie a osvetové podujatia pre rôzne cieľové skupiny. https://www.tcu.sk/ 

Projekt: Senior Akademy 2019 - angličtina, tréning pamäte, zdravotné prednášky, finančná gramotnosť, komunikácia pre seniorov, práca na PC pre seniorov ZDARMA vďaka dotácii Ministerstva Financií Slovenskej republiky

Senior Akadémia 2019 - Akadémia vzdelávania Čadca o.z. spolupracuje od roku 2013 s Jednotou dôchodcov v Čadci pri príprave rôznych aktivít pre seniorov v našom meste. V roku 2019 sme realizovali už 3. ročník Senior Akadémie ako sériu vzdelávacích a záujmových podujatí - angličtina pre seniorov, tréning pamäte, finančná gramotnosť pre seniorov, komunikácia a asertivita pre seniorov, ukážky práce na PC a pod. Projekt je realizovaný vďaka dotácii Ministerstva Financií SR a preto je pre našich seniorov vzdelávanie ZDARMA.
Akadémia vzdelávania Čadca o.z. sa venuje vzdelávaniu všetkých vekových skupín obyvateľstva v regióne Kysúc, ktorý sa nachádza v susedstve dvoch štátov – Česká republika a Poľsko. V roku 2013 sme prvý krát začali spoluprácu s Jednotou dôchodcov v Čadci a v rámci projektu Grundtvig – Učiace sa partnerstvá sme realizovali prvé pilotné vzdelávacie kurzy pre seniorov.
V súlade s Národným programom aktívneho starnutia pre roky 2014-2020 sme chceli podporiť aj vzdelávacie aktivity seniorov v našom meste. Hlavným cieľom projektu Senior Akademy bola sociálna inklúzia seniorov prostredníctvom získania jazykových zručností v anglickom jazyku ako aj realizácia série vzdelávacích podujatí pre seniorov. Seniori často pociťujú diskrimináciu vzhľadom na neznalosť základov anglického jazyka pričom mnohí z nich pracujú aktívne s modernými informačnými technológiami, kde je znalosť anglického jazyka dôležitá. Aktívne starnutie v našej spoločnosti je zamerané nielen na vzdelávania seniorov, ale aj na podporu ich motivácie učiť sa. Projekt sa zameral na prípravu a realizáciu kurzu anglického jazyka s metodikou vhodnou pre cieľovú skupinu seniorov a s vhodne zvoleným didaktickým a lexikálnym prístupom. Pre uľahčenie procesu učenia boli vypracované učebné texty pre seniorov.
Učenie sa anglického jazyka je jedným zo spôsobov integrácie seniorov do moderného sveta 21. storočia a umožňuje im sebavedomejšie ovládanie moderných komunikačných technológií ako aj istotu pri cestovaní do zahraničia. Nemalým prínosom projektu bola aj sociálna stránka kurzov, ktorá umožnila seniorom pravidelné stretávanie sa a aktívne trávenie voľného času.

Pre seniorov, ktorí nemali záujem o jazykové vzdelávanie sme pripravili cyklus odborných prednášok na rôzne témy.
V období september – december 2019 sme realizovali:
3 vedomostné úrovne kurzov anglického jazyka
Anglický jazyk začiatočníci - 24 vyučovacích hodín
Anglický jazyk mierne pokročilý - 48 vyučovacích hodín
Anglický jazyk stredne pokročilý -- 48 vyučovacích hodín

Prednášky na tému:
24.09.2019 - Tréning pamäte pre seniorov I.
23.10.2019 - Tréning pamäte pre seniorov II.
24.10.2022 – Zdravotná prednáška „Aktívny senior“
08.11.2022 - Finančná gramotnosť pre seniorov + práca na PC
05.12.2022 - Komunikácia pre seniorov „Asertívny senior“ + práca na PC

V roku 2020 sme časť projektu venovanú anglickému jazyku - Senior Akademy 2019 prihlásili do súťaže organizovanej SAAIC – Národnou agentúrou programu Erasmus + pre vzdelávanie a odbornú prípravu „Európska značka pre jazyky 2020“ – je to iniciatíva Európskej komisie pre inovačné projekty v oblasti jazykového vzdelávania. Náš projekt bol vybratý a získal ocenenie - certifikát „Európska značka pre jazyky 2020“.

Týždeň trénovania mozgu

Erasmus plus – mobilita pracovníkov vo vzdelávaní dospelých

Akadémia vzdelávania Čadca o.z. sa od roku 2013 zapája do EU projektov Erasmus plus. Vďaka tomuto projektu sa naší lektori mali možnosť vzdelávať vo Veľkej Británii a rozšíriť si svoje didaktické aj metodické vedomosti.