INFORMÁCIE O DIAĽKOVOM EXTERNOM MATURITNOM ŠTÚDIU

ŠTUDIJNÝ ODBOR - 6317 M obchodná akadémia

FORMA ŠTÚDIA - diaľková externá

Externé štúdium je samostatné štúdium podľa študijného plánu, v ktorom sa študujúci podľa pokynov školy samostatne pripravujú na skúšky. Škola organizuje spravidla v soboty konzultácie podľa schváleného učebného plánu zostaveného na základe Štátneho a školského vzdelávacieho programu. Z jednotlivých predmetov podľa učebného plánu je žiak priebežne skúšaný v dopredu určených termínoch, a to ústnou alebo písomnou formou, prípadne prakticky. Za jeden polrok školského roka žiak v jednom predmete musí získať minimálne 2 až 3 známky.

DĹŽKA ŠTÚDIA

 • 3 roky (pre absolventov 3 ročných učebných odborov ukončených záverečnou skúškou, alebo absolventov maturitného štúdia )
 • 4 roky (pre absolventov základnej školy alebo s neukončeným stredoškolským vzdelaním)

UKONČOVANIE ŠTÚDIA
- maturitná skúška zo:

 • slovenského jazyka a literatúry
 • cudzieho jazyka
 • praktickej časti odbornej zložky
 • teoretickej časti odbornej zložky

CHARAKTERISTIKA ŠTÚDIA

Študijný odbor 6317 M obchodná akadémia pripravuje absolventov so širokým všeobecným i odborným vzdelaním, nevyhnutným pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v tuzemskom i medzinárodnom obchode, peňažníctve, cestovnom ruchu a ďalších službách v štátnej i verejnej správe.

PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent študijného odboru 6317 M obchodná akadémia je stredoškolsky vzdelaný so všeobecným a odborným vzdelaním potrebným na vykonávanie ekonomických činností spojených so získavaním a spracúvaním informácií pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v tuzemskom a medzinárodnom obchode, v peňažníctve, cestovnom ruchu a ďalších službách v štátnej i verejnej správe. Základné informácie vie posúdiť, hodnotiť a využiť v ekonomickom riadení príslušného pracoviska. Absolvent je pripravený na samostatný výkon činností odborného ekonomického pracovníka, na uskutočňovanie rôznych činností súvisiacich s podnikateľskou praxou v rôznych formách podnikateľských subjektov (súkromných, družstevných a štátnych), rozpočtových a príspevkových organizácií a vo vnútropodnikových útvaroch. Dosiahnuté vzdelanie vytvára absolventovi študijného odboru podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti a zároveň má predpoklady pokračovať v štúdiu pomaturitnom a na vysokej škole.

ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA

Konzultácie k jednotlivým predmetom sa konajú prevažne prezenčne (vyučovanie spravidla každú sobotu od 8.00 do 14.55 h a čiastočne dištančne formou elektronickej komunikácie prostredníctvom internetu. Nie je nevyhnutné, aby žiak mal doma internet, žiak má k dispozícii v dohodnutých termínoch počítačovú učebňu školy.

Školský rok sa člení na dva polroky:

 • polrok začína 1. septembra a končí 31. januára, 2. polrok začína 1. februára a končí 30. júna.
 • Žiak je klasifikovaný priebežne v zmysle Metodického pokynu MŠ SR č. 8/2009-R v znení neskorších úprav.

UČITELIA

Výučbu zabezpečujú interní a externí pedagogickí zamestnanci školy spĺňajúci požiadavky odbornej a pedagogickej kvalifikácie pre vyučovanie na strednej odbornej škole v zmysle zákona NR SR č. 319/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch.

KRITÉRIÁ PRIJATIA

PRIJÍMACIA KOMISIA je vymenovaná riaditeľom školy na aktuálny školský rok. Tvorí ju predseda a 2 členovia.

DO 1. ROČNÍKA:

(V zmysle § 69 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

 1. Uchádzač dovŕšil 18. rok života do 1. 9. 2021.
 2. Uchádzač má ukončenú povinnú školskú dochádzku.
 3. Uchádzač zašle na adresu školy riadne vyplnenú Prihlášku na štúdium do 31. mája 2021 (1. kolo) resp. do 25. augusta 2021 (2. kolo). Pri zaslaní poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky.
 4. Uchádzač k prihláške na štúdium doloží do 31. mája 2021 (1. kolo) resp. do 25. augusta 2021 všetky požadované doklady (pozri nižšie).
 5. Uchádzač doloží lekárske potvrdenie na prihláške o zdravotnej spôsobilosti na štúdium.
 6. Uchádzač preukáže úhradu zápisného.

DO 2. ROČNÍKA:

(V zmysle § 70 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

 1. Uchádzač zašle na adresu školy Žiadosť o prijatie na štúdium do 2. ročníka do 31. mája 2021 (1. kolo) resp. do 25. augusta 2021 (2. kolo). Pri zaslaní poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky.
 2. Uchádzač k prihláške na štúdium doloží do 31. mája 2021 (1. kolo) resp. do 25. augusta 2021 (2. kolo) všetky požadované doklady (pozri nižšie).
 3. Uchádzač do 1. 9. 2021 ukončil strednú školu záverečnou skúškou - 3-ročný učebný odbor a v písomne stanovenom termíne vykoná ústny pohovor, čím preukáže znalosti z 1. ročníka strednej školy v zmysle § 70 ods. 1 citovaného zákona.
 4. Uchádzač, ktorý doložením nižšie uvedených dokladov nepreukáže spôsobom určeným v bode 3. požadované znalosti pre prijatie do 2.ročníka, musí v termíne 31. mája 2019 (1. kolo) resp. v termíne 27. augusta 2021 (2.kolo) úspešne vykonať prijímaciu skúšku v rozsahu stanovenom v § 70 ods. 1 citovaného zákona. Prijímacia skúška sa koná na elokovanom pracovisku Námestie slobody 59, 022 01 Čadca. O presnom čase a mieste konania prijímacej skúšky vyrozumie škola uchádzača písomne najneskôr 7 dní pred jej konaním.
 5. Uchádzač doloží v Žiadosti o prijatie na štúdium do 2. ročníka lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na štúdium.
 6. Uchádzač preukáže úhradu zápisného.

Forma a rozsah prijímacej skúšky:

 1. Prijímacia skúška pozostáva z predmetov 1. ročníka podľa vyššie uvedeného učebného plánu a vykonáva sa formou testu (slovenský jazyk a literatúra (45 min. – 20 bodov), matematika (45 min. - 20 bodov), informatika (30 min. – 10 bodov), biológia a ekológia (30 min. – 10 bodov)) a ústnej skúšky (1. cudzí jazyk (20 min. – 10 bodov), 2. cudzí jazyk (20 min. – 5 bodov)).
 2. Spolu za prijímaciu skúšku môže žiak získať maximálne 75 bodov.
 3. Za úspešného uchádzača je považovaný uchádzač, ktorý získal spolu minimálne 27 bodov a zároveň ani v jednom z testovaných predmetov nedosiahol hodnotenie 0 bodov.
 4. Uchádzač, ktorý úspešne vykonal prijímaciu skúšku, je zaradený do poradia na prijatie podľa počtu dosiahnutých bodov za prijímaciu skúšku až za úspešných uchádzačov podľa bodu 3.

Počet prijímaných študentov je obmedzený. Riaditeľ prijme do 1. resp. 2. ročníka v školskom roku 2021/2022 najviac 60 uchádzačov. Pri počte uchádzačov vyššom, ako je možné prijať, bude v prijímacom konaní uprednostnený uchádzač podľa bodu 3. s lepším celkovým prospechom na výučnom liste (do 2. ročníka), resp. s lepším priemerným prospechom za posledný ročník základnej školy (do 1. ročníka).

ZDRAVOTNÉ POŽIADAVKY

Do študijného odboru 6317 M obchodná akadémia môže byť prijatý len uchádzač, ktorého zdravotnú spôsobilosť písomne potvrdil lekár na Prihláške na štúdium alebo na Žiadosti o prijatie do 2. ročníka. V prípade zmenenej pracovnej schopnosti zdravotnú spôsobilosť žiaka posúdi odborný lekár.

Riaditeľ prijme prednostne uchádzača, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť, pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú prijímacím podmienkam

POŽADOVANÉ DOKLADY

 • Vyplnená Prihláška na štúdium (do 1. ročníka) resp. Žiadosť o prijatie do 2. ročníka s potvrdením o spôsobilosti na štúdium od lekára (pri online prihláške len potvrdenie od lekára). Online prihláška je dostupná na web stránke: www.proscholaris.sk
 • Overená kópia dokladu o ukončení základného vzdelania – vysvedčenie z posledného ročníka ZŠ – len uchádzač o prijatie do 1. ročníka Overená kópia dokladu o ukončení stredného vzdelania (výučný list resp. vysvedčenie o záverečnej skúške) – len uchádzač o prijatie do 2. ročníka.
 • 1 farebná fotografia – veľkosť OP
 • Doklad o zaplatení zápisného vo výške 50,00 EUR.

Prihláška na štúdium resp. Žiadosť o prijatie do 2. ročníka a overené doklady sú súčasťou pedagogickej dokumentácie školy.

ZÁPIS NA ŠTÚDIUM
Termín a spôsob zápisu na štúdium oznámi prijatému uchádzačovi riaditeľ školy písomne v Rozhodnutí o prijatí na štúdium.

ŠKOLSKÉ POPLATKY
Školský poplatok za jeden školský rok:

 1. ročník: 440,00 EUR – neplatia uchádzači prijatí do 2. ročníka
 2. ročník: 660,00 EUR
 3. ročník: 660,00 EUR
 4. ročník: 660,00 EUR

Platba sa realizuje jednorazovo, resp. v 2, 4 alebo 12 mesačných splátkach podľa voľby žiaka v Dohode o finančných podmienkach štúdia. Inú formu splácania školského poplatku môže vo výnimočných prípadoch na žiadosť žiaka povoliť riaditeľ školy.

Zápisné na celé štúdium je 50,00 EUR. Ide o manipulačný poplatok súvisiaci s prijímacím konaním, preto uchádzač nemá nárok na jeho vrátenie ani v prípade neprijatia resp. nenastúpenia na štúdium.
Zápisné sa platí pri podaní prihlášky na číslo účtu: SK47 0200 0000 0026 3079 9151
BIC: SUBASKBX. Variabilný symbol pre platbu zápisného poplatku je 20212022.


V školskom poplatku nie sú zahrnuté služby ako ubytovanie, stravovanie, písacie potreby a podobne. Študijná literatúra je zabezpečená v primeranom rozsahu, študent získa prístup k elektronickým študijným materiálom na intranete školy.

TERMÍN PRE PRIJATIE PRIHLÁŠKY V 1. KOLE
do 31. mája 2021

V prípade nenaplnenia plánovaného počtu prijatých žiakov v 1. kole prijímacieho konania riaditeľ školy dodatočne vyhlási 2. kolo s prijímaním prihlášok na štúdium do 25. augusta 2021.

ZÁPIS NA ŠTÚDIUM A PRIEBEH PRIJÍMACIEHO KONANIA

 • Prijímacia komisia spracuje prihlášky do 31. 5. resp. do 25. 8., odkontroluje úhradu zápisného a predloží výsledky prijímacieho konania riaditeľovi školy na schválenie.
 • Riaditeľ školy do troch dní od ukončenia prijímacieho konania v 1. resp. 2. kole vydá rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí uchádzača na štúdium a v rozhodnutí stanoví termín a miesto zápisu na štúdium. Rozhodnutie odošle na adresu uchádzača. Zároveň zverejní na vývesnej tabuli v sídle školy a na web stránke školy proscholaris.sk zoznam s poradím úspešných a neúspešných uchádzačov.
 • Prijatý uchádzač sa v stanovený deň zápisu dostaví na miesto určené v rozhodnutí o prijatí a predloží podpísanú dohodu o finančných podmienkach štúdia. Odovzdanie podpísanej dohody je považované za zápis študenta na štúdium.
 • Na zápise zodpovedný pracovník oboznámi študenta s miestom a časom 1. vyučovacieho dňa (spravidla 1. sobota v septembri).
 • Ak sa prijatý uchádzač na zápise nezúčastní, rozhodnutie o prijatí stráca účinnosť.

KONTAKT
Názov a adresa školy:
Súkromná SOŠ Pro scholaris, 010 09 Žilina-Bytčica,
Elokované pracovisko Námestie slobody 59, Čadca
Vedúca elokovaného pracoviska Čadca:
Mgr. Jana Krkošková,
tel.: 0902 930 228
e-mail: akademiacadca@gmail.com 
Web stránka: www.proscholaris.sk ; www.akademiacadca.sk